متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

عضو انجمن دندانپزشکی زیبایی آمریکا

غضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

استاد یار دانشگاه

 ICDE مدرس مرکز بین المللی آموزش دندانپزشکی

(International Center for Dental Education)